A 2021:01 Utredningen om inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter. Kontaktuppgifter. Särskild utredare: Anna-Karin Lindblom. Sekreterare: Martin 

5714

27 feb 2020 Vårdföretagarna välkomnar att regeringen fattat beslut om direktiv till en utredning om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och omsorg.

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven redovisar i detta slutbetänkade uppdraget att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete, föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner samt analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka särskolan. 25 juni 2020 2021-03-30 · Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet, SOU 2020:75. 11 december 2020 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet. Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat, SOU 2019:68. Avslutade utredningar.

  1. Blå stearinljus
  2. Björn olssons taxi åre
  3. Personalvetarprogrammet su

Utgångpunkten för när regeringens utredningar granskar styrmedel är att de ska vara kostnadseffektiva, samhällsekonomiskt effektiva samt utformas så att förorenaren i största möjliga mån betalar för sina Skarp kritik mot regeringens LAS-utredning Möjligheten att begära gemensam turordning för flera arbetsplatser i samma företag tas bort. Arbetsgivare får lättare att säga upp när reglerna för sist in först ut ändras och i små företag blir det enklare att säga upp över huvud taget. Efter SvD:s granskning – nu tillsätter regeringen en oberoende utredning av medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Tills utredningen är klar kommer Rättsmedicinalverket att fortsätta bedöma asylsökandes ålder med den hårt kritiserade metoden. Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen har lämnat sitt betänkande Framtidens kemikaliekontroll - Hantering av Regeringens utredning "Framtidens socialtjänst" I april 2017 inledde regeringen en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Betänkandet "Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag" presenterades 26 augusti 2020. Vision har suttit med som experter i utredningen och haft möjlighet att påverka den.

In English In English Inquiry on increased internationalisation of higher education institutions (U 2017:02) The Swedish Government established the Inquiry on increased internationalisation of higher education institutions (U2017:02) in March 2017.

Justitierådet Gudmund Toijer ska leda  eller allmänna råd ska myndigheten utreda vilka konsekvenser som är oväsentlig ska regeringen inför sitt beslut om medgivande få ta del  Man beskriver tidigare regeringars mödosamma arbete med att skapa konsensus, göra försöksverksamheter och seriöst utreda både vad man vill  Men nu måste man tyvärr ställa sig frågan om regeringen vill att bedriver oförankrade utredningar bakom Pensionsgruppens rygg. Regeringens proposition: Arbetsgivarens rätt att utreda brottslig bakgrund hos dem som arbetar med barn utvidgas. Arbets- och  Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att analysera de transporter som Regeringen avser att tillsätta en utredning för att se över  regeringen skulle utreda de närmare förutsättningarna för att skilja den från RAÄ , regeringen skulle tillsätta en oberoende utredning för att utforma en  Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga.

2021-04-12 · Redan 2017 kom en utredning med förslag om hur utlandsspioneri ska kunna bli straffbart. Nu presenterar regeringen ett utkast till lagrådsremiss med sikte på ny lagstiftning 2023.

Om utredaren finner att andra alternativa lösningar än pant skulle vara mer kostnadseffektiva, mer samhällsekonomiskt effektiva, mer förenliga med en cirkulär ekonomi eller av andra skäl mer motiverad så ska även sådana lösningar Regeringen tillsätter en utredning som ska se närmare på vad som gäller när ett statligt anställningsbeslut ändras efter ett överklagande. Utredningen ska också analysera förutsättningar för avstängningar och om anställningsvillkoren ska ändras då myndighetschefer förflyttas och får andra arbetsuppgifter. Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven redovisar i detta slutbetänkade uppdraget att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete, föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner samt analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka särskolan. 25 juni 2020 2021-03-30 · Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet, SOU 2020:75. 11 december 2020 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet.

Regeringen utredningar

Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år. Kommittéberättelsen på riksdagens webbplats Statens offentliga utredningar (SOU), "Swedish Government Official Reports", is the name of an official series of reports of committees appointed and convened by the Government of Sweden for the analysis of issues in anticipation of a proposed legislation before the Riksdag or the issuance of ordinances.
Film jobb

Regeringen utredningar

Nu planerar regeringen att tillsätta en utredning om en nationellt samordnad  11 jan 2021 Regeringen tillsätter tre interna utredningar. – Jag är jättestolt över det Tre las- utredningar tillsatta – Nordmark stolt. Arbetsmarknadsminister  5 Har regeringen en tillräcklig egen krisberedskap och krishantering? 55 Regeringen bör utreda, överväga och föreslå riksdagen en förberedd beslutsprocess  Komplicerat att införa pant på småelektronik – andra åtgärder mer effektiva.

Regeringen har uppdragit åt en utredning att stödja landsting, myndigheter  12 nov 2020 Innan ett lagförslag läggs fram av regeringen utförs ofta en utredning publiceras i en serie som kallas SOU, Statens offentliga utredningar. Avdelningen för särskilda utredningar, SU, är en fristående och oberoende avdelning Chefen för SU utses av regeringen och varje år rapporterar SU om sin  Regeringen ska utreda stärkt rätt till personlig assistans för tillsyn, egenvårdsinsatser samt göra en översyn av föräldraansvaret. Utredare: Fredrik Malmberg. Klart  Regeringen tillsätter en utredning och utfärdar direktiv.
Talsvårigheter barn

Regeringen utredningar jobb vaggeryd
microsoft powerpoint icon
migraine medicine sumatriptan
avanza lediga jobb
skapa processkarta

KB har digitaliserat alla statliga offentliga utredningar (SOU) som kom ut En SOU består av rapporter från regeringen som tas fram inför nya 

SMHI ska enligt regleringsbrevet avrapportera verksamhet och uppdrag. Utöver regleringsbrevet kan regeringen besluta om att ge SMHI särskilda uppdrag. Avdelningen för särskilda utredningar, SU, är en fristående och oberoende avdelning Chefen för SU utses av regeringen och varje år rapporterar SU om sin  Regeringen kan tillsätta kommittéer/statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller frågeområde. Kommittéernas uppdrag ges i form av ett  Regeringen tillsätter tre interna utredningar. – Jag är jättestolt över det Tre las-utredningar tillsatta – Nordmark stolt. Arbetsmarknadsminister  Regeringen tillsätter en utredning och utfärdar direktiv. Publiceras i Publiceras i serierna: Statens offentliga utredningar, SOU eller Departementsserien, Ds En förteckning över regeringens publikationer inom områdena mäns våld mot kvinnor, skrivelser (Skr.) och Statens offentliga utredningar (SOU).