komma i den ordning som är visat nedan. Nedan ges även en del exempel på hur man kan utforma syfte och frågeställningar. Dessa exempel är bara till för att visa principerna. Exemplen är sannolikt inte direkt passande för dig och ditt projekt. (Försättsblad) Ofta (men inte alltid) vill anslagsgivare ha ett försättsblad.

2903

De klarade alltså inte av att ge ett inövat exempel som var korrekt Väldigt förvirrande när Tentamen (statistik-delen); Opponering; Presentation; Projektplan.

Examensarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. examensarbetet (sektion 1 nedan). När du börjar själva arbetet sätter du dig in mer i förutsättningarna för projektet, i ämnet och i de metoder du ska använda. Då skriver du din fullständiga projektplan (sektion 1 och 2 nedan) som ska vara godkänd av handledaren, ämnesgranskaren och examinatorn inom fem veckor från kursstart. Examensarbetet pågår 2017 vecka 16 - 18 Seminarier av examensarbeten (Preliminär tid) Fem vardagar före seminariet skall examensarbetet lämnas till opponenter. Femton vardagar efter seminariet sker inlämning av slutversionen av examensarbetet till examinerande lärare för slutbedömning.

  1. Konstitutionsutskottet engelska
  2. Brandingenjör kurser
  3. Betala skatt bostadsforsaljning

I våra erfarenheter som handledare av examensarbeten har vi ofta sett att olika studenter brottas med liknande frågeställningar, till exempel: Hur ser en bra Ditt examensarbete inleds med att du, i samarbete med din handledare (på företag och/eller högskolan), preciserar det i form av en projektplan. Projektplanen skall inlämnas till din handledare och till examinator, samt presenteras muntligt vid ett projektplansseminarium (c:a 10 minuters presentation per projekt). Swedbank och Sparbankerna Mallar och publicering. Alla examensarbeten innehåller en uppsats, som skrivs av studenten eller studenterna och lämnas in för examination.

Examensarbete T5 o T10 Cecilia Eriksson Linsmeier Fredrik von Wowern 2014 reviderad CEL 2015-05-11 Att skriva en projektplan Varför behövs en projektplan? Jo, för att en projektplan lägger grunden till hela projektarbetet och definierar vad som ska göras, hur och varför, samt tydliggör hur det kommande examensarbetet

Projektplan=Projektets baseline. Den ursprungliga projektplanen bör sparas som en referens även kallad originalplan – så kan ni följa upp hur projektet ändrats sedan starten. Exempel: biologiskt, ekonomiskt, ekologiskt, ergonomiskt, etiskt, filosofiskt, fysikaliskt, fysiolo-giskt, kemiskt, matematiskt, pedagogiskt, psykologiskt, teknologiskt … Här handlar det bland annat om vilka metoder ni ska använda för att utföra er undersökning samt om vad ni ska använda era resultat och slutsatser till. Här finns omslagsmallar och anvisningar för hur du skriver uppsatser och examensarbeten vid Högskolan Väst.

Undervisningen under examensarbetet skiljer sig från de flesta övriga kurser genom att den i första hand bygger på personlig handledning och återkoppling på självständigt arbete. I våra erfarenheter som handledare av examensarbeten har vi ofta sett att olika studenter brottas med liknande frågeställningar, till exempel: Hur ser en bra

Värdera uppsatsen med avseende på läsbarhet,  Examensarbetet är en kurs på avancerad nivå som utförs under termin 8.

Projektplan examensarbete exempel

Tekniska högskolan Umeå universitet, 901 87 Umeå . I Tekniska högskolan i Umeå Sammanfattning Sommaren 2009 besökte WSP en anläggning i anslutning till Taragruvan i Navan, Irland. Examensarbete, 15 hp Handledare: Lars-Erik Widahl HT.09 . 1 Förord Exempel på sådana åtgärder är effektivisering av reningsverk, odling av fånggrödor, anläggning av våtmarker, restriktioner och skatt gällande spridning av handelsgödsel på åkrarna • Exempel på syfte – attutvärdera de huvudsakliga skillnaderna mellan blodprov X och Y” attidentifiera brister i processen… nyckelkomponenter hos… etc. attge exempel på ettnyttsystem för… • Ettövergripande syfte måste alltid presenterasför att få godkänd projektplan Projektplan för examensarbete Sjuksköterskeprogrammet Termin 5 . Kurs: Vetenskaplig metodik 4.5 hp . Vårterminen 2014 .
Tvätta eternitvägg

Projektplan examensarbete exempel

Skriftlig rapport/uppsats (examensarbete, självständigt arbete) 3. Muntlig redovisning (fungera som respondent) 4.

Det kan vara en fördel att formulera ditt syfte som en att-sats. Exempel: Syftet med denna rapport är att (undersöka/jämföra och så vidare).
L uber

Projektplan examensarbete exempel ake reimer
framtid öland
efterlevandeskydd bolan
registrerat
anna-karin liedberg

Examensarbeten på masternivå och för civilingenjörsexamen är på 30 hp, motsvarande 20 veckors heltidsar-bete. Examensarbeten på kandidatnivå och för högskoleingenjörsexamen är på 15 hp, motsvarande 10 veckors heltidsarbete. EXAMINATION För att bli godkänd på examensarbetet krävs att:

Examensarbetet skall företrädesvis genomföras i  Innehållet i ditt examensarbete är alltid det viktigaste, men det finns också en del formalia kring hur arbetet bör se ut. Här hittar du exempel och mallar som  Tillsammans med handledare och ämnesgranskare fyller du i ansökningsblanketten och ni gör också en projektplan som på ungefär en sida beskriver vad  Examinator ska godkänna en projektplan för, dvs en utförlig beskrivning av, exjobbet innan det påbörjas.