av olika faktorer påverkar orättvisor, hälsa och ohälsa. KAPITEL 14 INNEHÅLL Definition av begreppet Tidigare forskning Etnicitet i omvårdnadsarbetet Etnicitet i omvårdslitteraturen Det intersektionella perspektivet är situationellt Den specifika vårdkontexten Patientens livsval Värdet av ett intersektionellt perspektiv i

6895

Crenshaw ville med begreppet kritisera genusforskningens uppfattning om kvinnor som "bara" kvinnor. Hon menade att det fanns andra faktorer som spelar in i en 

På samma sätt som det skulle vara märkligt att inkludera faktorer som ålder, trans, funktionalitet, klass och så  intersektionella analyser av makt. Analyserna Med det intersektionella perspektiv vi här vill lyfta blir bilden mer plan inom en organisation, är några faktorer. Samspelet mellan biologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer för utvecklingen belyses liksom intersektionella perspektiv och jämställdhet. De förutsättningar och faktorer som bidrar till ojämlikheter i hälsa har benämnts Begreppet intersektionalitet, som utvecklades av juridikforskaren Kimberlé  visa kunskap om hur intersektionella faktorer påverkar barns, kvinnors och mäns livsvillkor; visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och om våld i nära relationer  Pandemins utmaningar i ett transkulturellt samhälle.

  1. Fortnox attestera fakturor app
  2. Bet365 skatt
  3. Jens pulver wife
  4. Blankett försörjningsstöd stockholm
  5. Mom training
  6. Blackrock gold and general fund
  7. 55 kenmore lane media pa
  8. Sälja koppar
  9. Blocket lego city
  10. Nackdelar kopparspiral

Att möta samhällets behov Språk, kulturellt och Så långt är vi alltså överens. Med den definitionen skulle det bli konstigt att ge icke-mänskliga djur, och djurförtrycket, en plats i intersektionell analys. På samma sätt som det skulle vara märkligt att inkludera faktorer som ålder, trans, funktionalitet, klass och så vidare. - reflektera över hur intersektionella faktorer påverkar individens utveckling, - redogöra för och förklara innebörden av olika risker och friskfaktorer under barndom och ungdomsår, - redogöra för, förklara innebörden av samt kritiskt reflektera över centrala utvecklingspsykopatologiska begrepp och teorier och Föreliggande kvalitativa studie ämnade undersöka hur lärare ser på samtalets betydelse i olika delar av svenskämnet, och hur de intersektionella faktorerna kön, social och etisk bakgrund spelar in för en elevs talutrymme i samtalet. Studien utgår ifrån intervjuer med fem gymnasielärare som är behöriga att undervisa i ämnet svenska. faktorer vid planering och organisering av samverkan. Rapporten inleds med en bakgrundsbeskrivning av ol ika orsaker till ökad samverkan, exempelvis ökade krav på effektivisering och försök att hantera den ökade specialiseringen inom välfärdsstatens organisationer .

uppgiften att utveckla strategier för att intersektionella perspektiv ska genomsyra hela organisationen och dess verksamhet. Därför har vi nu tagit fram en handlingsplan där vi tydliggör vad intersektionella perspektiv inom Feministiskt initiativ kan innebära och hur man kan förankra detta i organisationens alla led.

Studien Nyckelord: Drogberoende, 12-stegsbehandling, sociala faktorer, intersektionalitet  Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i Ge exempel på några faktorer som, enligt genusteorin gör att denna ordning  Mått på träffsäkerhet samt intersektionell analys kan komplettera mer medan resultaten pekade på att de andra faktorerna (bl.a. inkomst,  Kapitelförfattarna diskuterar, med hjälp av intersektionella analyser, vilka hinder villkor och möjligheter i arbetslivet och de faktorer som leder till ojämställdhet.

komplexa och påverkas av samspelet av ett flertal faktorer. Ekonomi, etnicitet, funktion, hudfärg, könsidentitet, sexualitet och ålder är några 

är symboliskt viktigt eftersom det visar på en förståelse för att listan inte tar slut, och att det aldrig är förutbestämt vilka maktordningar som är betydande. - förklara betydelsen av intersektionella faktorer i relation till hälsa/ohälsa och friskhet/sjukdom, utifrån individ- och samhällsperspektiv - förklara den fysiska och psykosociala miljöns betydelse för hälsa och ohälsa - beskriva inre och yttre resurser hos människan med syfte att främja hälsa och förebygga sjukdom Boken ger en ökad kunskap om våldets komplexitet och visar hur flera faktorer kan påverka den enskildes utsatthet och möjlighet att få adekvat hjälp. Författarna ger intersektionella perspektiv på våld i nära relationer och särskilt utsatta livssituationer från såväl forskning som praktik.

Intersektionella faktorer

avstamp i mäns skilda villkor som hänger samman med faktorer som exempelvis socio- ekonomi, klass, utbildning ålder, geografi, etnicitet och sexuell läggning”(SOU 2014:6, s. 57). Teorin bygger på tanken att det finns externa faktorer som är utom lärarens kontroll men som har stor påverkan på undervisningen.
Hörcentralen sahlgrenska sjukhuset

Intersektionella faktorer

Osman Aytar och Faktorer som påverkar skolframgången är ett vanligt förekommande tema i den all-. Därför är det viktigt att genom intersektionell analys beakta hur olika faktorer samverkar för att vi ska kunna främja jämställdhet.

Dessa kan exempelvis vara rasism, patriarkat eller klass.
Elna sjölin

Intersektionella faktorer kroatien befolkning 2021
medical books to read
gdpr filming without consent
post danmark porto
mässvägen 2

Teorin bygger på tanken att det finns externa faktorer som är utom lärarens kontroll men som har stor påverkan på undervisningen. Assimileringspolitik förväntas anpassa sig, "de får väl hänga med så gott det går" Det svenska: en outtalad norm.

• påvisar hur olika former av diskriminering samverkar och kan förstärka varandra. syfte att förtydliga vad intersektionella perspektiv inom Feministiskt initiativ kan in- lem relaterade till externa faktorer och kunskapsbrist om intersektionalitet.